Predaj a repasovanie akumulátorov a batérií do notebookov
Pravidlá obchodu.

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Marek Krchnavý-MARKMONT, Považská 1984/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 44330120, zapísaný v Živnostenskom registri č.320-12490, Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.markshop.sk (ďalej len „markshop.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

1.2. Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-obchod") na www.aku-reps.sk

1.3. OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.aku-repas.sk

1.4. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č.250/2007 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.5. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedoktnuté.

1.6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-obchodu na markshop.sk.

1.7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-obchodu na markshop.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.

1.8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na markshop.sk.  

1.9.Spotrebiteľ (kupujúci) odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťou platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov. 

2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je z nejakého dôvodu v objednávke chyba, bez meškania nás kontaktujte.

3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo telefonicky kontaktovať zákazníka z dôvodu overenia, alebo upresnenia objednávky pokiaľ napr. ide o vyžšiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce, alebo nepresné údaje a pod.

5. Spotrebiteľ (kupujúci) berie na vedomie, že ponuka tovaru na internetových stránkach eshopu www.aku-repas.sk nepredstavuje aktuálny stav skladových zásob, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom eshopu ponúkame. V prípade nedostupnosti tovaru Vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prostredníctvom elektronickej pošta alebo telefonicky. 

V objednávkach uvádzajte prosím presné a funkčné kontaktné údaje na Vás.

Ďakujeme
Zásady

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.zo ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Možnosti platby
 
Dodacie podmienky
 
Reklamačný poriadok
 
Ochrana údajov
 
Kde nás nájdete